Проблемы комизма и смеха.

12.

Y. Polivka. Pohadkoslovne Studie. — «Narodopisny sbornik Ceskoslovansky», sv. 10. Praha, 1904.