Структура художественного текста.

46.

См: Frei M Cahiers Ferdinand de Saussure. XI. P 35, Barthes R. Le degre zero de I'ecnture Paris. P. 151–152; Lissa 7, Estetyczne funkcje ciszy i pauzy w muzyce // Estetyka Roczmk II 1961.